Menu Zavrieť

Projekt s názvom „Zriadenie kultúrno-kreatívneho vydavateľstva v spoločnosti Reklamný servis, s.r.o.“ je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5. Realizuje sa na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi firmou Reklamný servis, s.r.o. a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, v zastúpení Ministerstvom kultúry SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23.01.2020.

Identifikácia projektu

Názov: Zriadenie kultúrno-kreatívneho vydavateľstva v spoločnosti Reklamný servis, s.r.o.

Kód projektu v ITMS2014+: 302031H105

Miesto realizácie: Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

NFP maximálne do výšky: 196 927,10 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je obstaranie technického a technologického vybavenia pre kultúrno-kreatívne vydavateľstvo:

  • IKT vybavenie – textová a grafická príprava podkladov pre vydávanie plánovaných titulov
  • vydavateľské zariadenie – tlač a vydávanie nových titulov v podobe časopisov, brožúr a kníh
  • automatický skladací stroj – knihárkse spracovanie, zrýchlenie a skvalitnenie procesu dokončovania publikácií
  • fotodokumentačné zariadenie – fotografické a filmové spracovanie obrazu, pre potreby ďalšieho grafického a tlačového využitia.

Táto inovácia umožní našej spoločnosti diverzifikovať podnikateľskú činnosť, a to zameraním sa na vydavateľskú činnosť vlastných publikácií, časopisov a produkciu krátkych TV filmov, ktorá sa postupne stane hlavnou činnosťou.

Hlavný cieľ projektu je vytvorenie nových pracovných miest v inovatívnom kultúrno-kreatívnom vydavateľstve spoločnosti Reklamný servis, s.r.o.